تحصیلی

رتبه بندی دانشگاه چارلز داروین – استرالیا

رنک دانشگاه چارلز داروین عبارت است از رتبه ۵۵۱+ در سیستم رتبه بندی QS، رتبه ۲۵۱+ در سیستم رتبه بندی تایمز (THE)،  رتبه ۳۱= در سیستم تایمز زیر ۵۰ سال، رتبه ۹۱+ در سیستم رتبه بندی QS زیر ۵۰ سال. رتبه دانشگاه چالرز داروین در میان دانشگاه های استرالیا در سیستم رتبه بندی جهانی ۲۵ است. رنک دانشگاه چالرز داروین در استرالیا عبارت است از رتبه ۲۲ در مقیاس ERA (2012) و دانشگاهی ۳ ستاره در مقیاس EAN. رنک رضایت مندی پژوهشی دانشجو در دانشگاه چالرز داروین در رشته تجارت ۸۳٫۹%، در رشته بهداشت ۸۱٫۱%، در رشته علوم ۸۲٫۴% است.

رنک جهانی دانشگاه چارلز داروین (CDU) – استرالیا

نگاهی کلی به رتبه بندی جهانی

دانشگاه چالرز داروین رتبه ۲۵ را در میان دانشگاه های استرالیا در سیستم رتبه بندی جهانی دارد.

رتبه بندی جهانی QS

رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی جهانی Quacquarelli Symonds (QS) 551+ است که برابر با رتبه ۲۵= در استرالیاست.

رتبه بندی جهانی تایمز (THE)

رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی جهانی تحصیلات عالی دانشگاهی تایمز ۲۵۱+ است که برابر با رتبه ۱۰= در استرالیاست.

رتبه بندی جهانی دانشگاهی مرکز CWUR

رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی جهانی مرکز CWUR 902 است که برابر با رتبه ۲۷ در استرالیاست.

دانشگاه های تایمز زیر ۵۰ سال

رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی بهترین تحصیلات عالی دانشگاه های زیر ۵۰ سال جهان ۳۱= است که برابر با رتبه ۳ در استرالیاست.

دانشگاه های QS زیر ۵۰ سال

رتبه دانشگاه چالرز داروین در سیستم رتبه بندی جهانی Quacquarelli Symonds (QS)  دانشگاه های زیر ۵۰ سال، ۹۱ است که برابر با رتبه ۱۴= در استرالیاست.

رتبه بندی در استرالیا

عالی در رتبه بندی پژوهشی استرالیا (ERA)

رتبه دانشگاه CD در سیستم رتبه بندی بومی ERA 22 است.

رنبه بندی ۵ ستاره ای AEN

دانشگاه CD در سیستم رتبه بندی ۵ ستاره ای AEN دانشگاهی ۳ ستاره است.

رنک تحقیقات مثبت تحقیقات دانشجویی

 

رتبه بندی جهانی دانشگاه چالرز داروین
رتبه در جهانرتبه در استرالیاسیستم رتبه بندی
 ۲۵کلی
۵۵۱+۲۵=QS
۲۵۱+۱۰تایمز (THE)
۹۰۲۲۷CWUR
۳۱=۳تایمز زیر ۵۰
۹۱+۱۴=QS زیر ۵۰

 

بررسی رتبه بندی تحقیقات مثبت دانشجویی دانشگاه CD
رضایتتجربهمهارتآموزشرشته
۸۳٫۹۷۱٫۴۸۰٫۶۷۳٫۲تجارت
۸۱٫۵۷۱٫۲۷۶٫۸۶۹٫۹بهداشت
۸۱٫۱۷۹٫۴۸۶٫۲۸۵٫۲هنر
۸۴٫۲۷۹٫۱۸۰٫۷۷۸٫۲علوم

 

آمورش به درک دانشجویان از کیفیت آموزش و مقیاس آموزشی خوب اشاره دارد.

مهارت  به محاسبه مقیاس مهارت های عمومی درک دانشجو از توسعه مهارتها اشاره دارد.

تجربه به کیفیت تجربیات تحصیلی اشاره دارد.

رضایت به نرخ رضایت کلی در دانشگاه CQ اشاره دارد.

مقایسه دانشگاه استرالیایی CDU
نگاهی کلی به ارقام دانشجویان
CDU 
NTایالت
۱۹۸۸سال شروع
۱۰،۸۴۸تعداد کلی دانشجویان
۶،۷۵۲دانشجویان کارشناسی
۶۲٫۲%کارشناسی
۲،۲۶۸دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۲۰٫۹%تحصیلات تکمیلی
۱،۱۶۱دانشجویان خارج از کشور
۱۰٫۷% دانشجویان خارج از کشور

 

آمار آموزش از راه دور
cdu 
۳،۹۷۵دانشجویان آنلاین کارشناسی
۵۸٫۹% دانشجویان آنلاین کارشناسی
۱،۵۰۷دانشجویان آنلاین تحصیلات تکمیلی
۶۶٫۴% دانشجویان آنلاین تحصیلات تکمیلی
۵،۴۸۲تعداد کلی دانشجویان آنلاین
۵۰٫۵% کلی دانشجویان آنلاین

 

تعادل جنسیتی
cdu 
۶۸٫۸% دانشجویان مونث کارشناسی
۶۵٫۴% دانشجویان مونث تحصیلات تکمیلی
۶۸% کلی دانشجویان مونث

 

شهریه دانشجویان بین المللی
cdu 
۵۰٫۱شهریه رشته تجارت $
۶۵٫۹شهریه رشته آموزش $
۴۸٫۳شهریه رشته هنر $
۷۲٫۰شهریه رشته علوم $

 

رتبه بندی جهانی
cdu 
۵۵۱+رتبه QS
۲۵۱+رتبه THE
 رتبه ARWU
 رتبه US News
۲۲پژوهش عالی

 

نمرات ورودی ATAR
cdu 
۶۰ATAR رشته تجارت
۶۰ATARرشته علوم
۶۰ATAR رشته هنر

 

حقوق اولیه
cdu 
۵۰٫۴حقوق اولیه رشته تجارت $
۵۷٫۱حقوق اولیه رشته آموزش $
۵۴٫۲حقوق اولیه رشته هنر $
۴۸٫۴حقوق اولیه رشته علوم $

 

نتایج پژوهش دانشجویی
cdu 
۸۳٫۹% دانشجویان راضی رشته تجارت
۸۱٫۵% دانشجویان راضی رشته بهداشت
۸۱٫۱% دانشجویان راضی رشته هنر
۸۴٫۲% دانشجویان راضی رشته علوم
۷۳٫۲% آموزش رشته تجارت
۶۹٫۹% آموزش رشته بهداشت
۸۵٫۲% آموزش رشته هنر
۷۸٫۲% آموزش رشته علوم
۷۱٫۴% تجربه رشته تجارت
۷۱٫۲% تجربه رشته بهداشت
۷۹٫۶% تجربه رشته هنر
۷۹٫۱% تجربه رشته علوم

 

آمار دانشجویان به ترتیب
cdu 
۵۵کارشناسی معماری
۰٫۸% کارشناسی معماری
۶۷۲کارشناسی تجارت
۱۰% کارشناسی تجارت
۱۴۶کارشناسی هنرهای خلاقانه
۲٫۲% کارشناسی هنرهای خلاقانه
۱،۰۹۳کارشناسی آموزش
۱۶٫۲% کارشناسی آموزش
۴۵۷کارشناسی مهندسی
۶٫۸% کارشناسی مهندسی
۱،۹۱۲کارشناسی علوم بهداشتی
۲۸٫۳% کارشناسی علوم بهداشتی
۲۰۰کارشناسی فناوری اطلاعات
۳% کارشناسی فناوری اطلاعات
۴۲۹کارشناسی علوم
۶٫۴% کارشناسی علوم
۱،۸۸۹کارشناسی علوم اجتماعی
۲۸% کارشناسی علوم اجتماعی
۰کارشناسی ارشد و دکترا معماری
۰% کارشناسی ارشد و دکترا معماری
۳۷۱کارشناسی ارشد و دکترا تجارت
۱۶٫۴% کارشناسی ارشد و دکترا تجارت
۱۵کارشناسی ارشد و دکترا هنرهای خلاقانه
۰٫۷% کارشناسی ارشد و دکترا هنرهای خلاقانه
۱،۰۲۹کارشناسی ارشد و دکترا آموزش
۴۵٫۴% کارشناسی ارشد و دکترا آموزش
۶۴کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی
۲٫۸% کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی
۳۳۳کارشناسی ارشد و دکترا علوم بهداشت
۱۴٫۷% کارشناسی ارشد و دکترا علوم بهداشت
۲۸کارشناسی ارشد و دکترا فناوری اطلاعات
۱٫۲% کارشناسی ارشد و دکترا فناوری اطلاعات
۴۳کارشناسی ارشد و دکترا علوم
۱٫۹% کارشناسی ارشد و دکترا علوم
۳۱۳کارشناسی ارشد و دکترا علوم اجتماعی
۱۳٫۸% کارشناسی ارشد و دکترا علوم اجتماعی

امکان پرداخت هزینه خدمات با ارز دیجیتال امکان پذیر است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

75237 – 021 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *